obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyhláška č. 226/2016 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli

 

Ve Sbírce zákonů byla vyhlášena vyhláška č. 226/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů. Cílem vyhlášky je centralizace dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení trestním vedeném pro trestné činy, které vykazují znaky teroristických trestných činů či trestných činů s terorismem souvisejících, u Vrchního státního zastupitelství v Praze a u Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, které mají zkušeností s agendou závažné hospodářské a finanční kriminality. Dozor vykonávaný těmito státními zastupitelstvími bude obligatorní ve věcech trestných činů, které lze obecně zahrnout pod kategorii teroristických trestných činů v užším i širším pojetí, tj. i ve věcech trestných činů, u nichž je teroristická pohnutka součástí kvalifikované skutkové podstaty, jakož i ve věcech trestných činů s trestnými činy teroristickými, resp. terorismem bezprostředně souvisejícími. Zároveň se počítá i s rozšířením fakultativní příslušnosti vrchních státních zastupitelství na případy, kdy z okolností případu vyplývá souvislost s některým trestným činem, z uvedených trestných činů, ve vztahu k nimž je dána obligatorní věcná příslušnost.

 

Vyhláška č. 226/2016 Sb. nabude účinnosti 1. 8. 2016.