obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

 

Zákon č. 55/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon č. 55/2017 Sb. uvádí českou právní úpravu do souladu se směrnicí EP a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014, o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii.

Nejvýznamnější koncepční změnou je zavedení nového ochranného opatření zabrání části majetku v návaznosti na požadavky článku 5 směrnice. Citovaný článek upravuje tzv. rozšířené zabavovací pravomoci členských států EU a zakotvuje povinnost členských států přijmout nezbytná opatření umožňující úplné nebo částečné zabavení majetku náležejícího osobě odsouzené za úmyslný trestný čin, který může přímo či nepřímo vést k majetkovému prospěchu, pokud soud na základě okolností případu, včetně konkrétních skutečností a dostupných důkazů, jako například že hodnota tohoto majetku je neúměrná zákonnému příjmu odsouzené osoby, má za to, že daný majetek pochází z trestné činnosti.

Ochranné opatření zabrání části majetku tak má za cíl postihnout majetek, u něhož jsou dány silné indicie svědčící o jeho „kriminálním“ původu, tak, aby bylo zabráněno dalšímu páchání trestné činnosti a aby byl odčerpán majetek pravděpodobně pocházející z nespecifikované trestné činnosti. Uvedené opatření nemá charakter trestu za spáchaný trestný čin, ale směřuje do budoucna a má preventivní a ochranný charakter (chrání společnost před dalším pácháním trestné činnosti, pachateli je třeba odčerpat neoprávněné výhody pocházející z trestné činnosti, aby nebyl motivován k jejímu dalšímu páchání) – jeho prostřednictvím se odčerpává neoprávněný zisk z trestné činnosti. Nevyžaduje se, aby bylo prokázáno, že takový majetek je nástrojem nebo výnosem z konkrétního trestného činu, ale prostřednictvím uvedeného ochranného opatření se postihují případy, kdy nejsou dány žádné důkazy svědčící legálnímu původu majetku nabytého v určitém období časově souvisejícím se spácháním trestného činu, za který je osoba odsouzena, a s ohledem na všechny okolnosti má soud za to, že takový majetek pochází z trestné činnosti.

Podmínkami pro uložení uvedeného ochranného opatření pachateli jsou:

- odsouzení za zákonem stanovený úmyslný trestný čin generující zisk,

- další skutečnosti, na jejichž základě má soud za to, že majetek má původ v trestné činnosti (zejména hrubý nepoměr mezi zákonnými příjmy a celkovým majetkem pachatele v rozhodném období, včetně majetku, který pachatel v rozhodném období převedl na jiné osoby, a další skutečnosti svědčící kriminálnímu původu majetku, např. předchozí odsouzení pachatele za trestný čin generující zisky, styky s kriminálními osobami, účast v organizované skupině zaměřené na zisk, převody peněžních prostředků zásadně v hotovosti).

Zákon č. 55/2017 Sb. dále napravuje dlouhodobý deficit týkající se movitých věcí zajištěných jako nástroj nebo výnos z trestné činnosti, jež nejsou určeny k důkazním účelům, neboť ve srovnání s právním režimem věcí nemovitých nebo nehmotných zajištěných z obdobných důvodů je podle stávající právní úpravy osobě, jíž byly movité věci zajištěny, přiznána nižší míra ochrany a právních prostředků, kterými může proti takovému zajištění brojit (movité věci se zajišťují příkazem bez opravného prostředku, jiné typy věcí usnesením se stížností, o níž rozhoduje soud). Je tedy více než žádoucí sjednotit režim zajištění movitých věcí z jiných důvodů než pro důkazní účely s režimem zajištění jiných typů věcí.

 

Zákon č. 55/2017 Sb. nabude účinnosti 18. 3. 2017.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D