obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Zákon č. 56/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony

 

Zákon č. 56/2017 Sb. zvyšuje míru implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu. Dále se reaguje na některé poznatky praxe jednotlivých subjektů aplikujících zákon o obětech (Probační a mediační služba, subjekty poskytující pomoc obětem trestných činů, příslušné útvary Ministerstva spravedlnosti), jež byly ministerstvem shromážděny po roce jeho účinnosti. Novela mění např. vymezení zvlášť zranitelných obětí, úpravu informování obětí, poskytování překladů nebo řízení o poskytnutí peněžité pomoci.

Zákon č. 56/2017 Sb. nabude účinnosti 1. 4. 2017.