obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Nová metodika usnadní podání do centrálního registru oznámení

Ministerstvo spravedlnosti vytvořilo novou metodiku, která usnadní veřejným funkcionářům vkládání do centrálního registru oznámení. Ministerstvo tak reagovalo na četné požadavky veřejných funkcionářů, kteří se dotazovali na způsob podávání oznámení, délku lhůt pro plnění oznamovací povinnosti nebo rozsah oznamovaných skutečností v jednotlivých typech oznámení. Kromě zjednodušení je účelem sjednocení postupu při podávání oznámení veřejným funkcionářem dle zákona o střetu zájmů.

Metodika je oproti své první verzi, která v průběhu měsíce září prošla odborným připomínkovým řízením, výrazně přehlednější a zároveň doplněná o další důležité informace, aby mohla sloužit jako spolehlivý pomocník veřejného funkcionáře při plnění jeho oznamovací povinnosti.

Obecná část metodiky obsahuje vysvětlení základních pojmů (veřejný funkcionář, oznámení, centrální registr oznámení a další), s nimiž nový systém kontroly střetu zájmů pracuje, včetně odpovědí na některé často kladené dotazy veřejných funkcionářů. Zvláštní část metodiky je členěna do sedmi oddílů, které kopírují strukturu webového formuláře, na němž veřejní funkcionáři svá oznámení podávají, a obsahuje základní informace k těmto oddílům a vysvětlivky k jednotlivým položkám formuláře.

V souvislosti s nabytím účinnosti části novely zákona o střetu zájmů zahájilo Ministerstvo spravedlnosti provoz Centrálního registru oznámení 1. září. Registr shromažďuje oznámení veřejných funkcionářů o vybraných vykonávaných činnostech (např. podnikatelských aktivitách), majetku, příjmech a nesplacených závazcích. Registr je zásadně veřejný a vyhledávání v něm bezplatné. Dohled nad plněním oznamovací povinnosti připadá resortu spravedlnosti, který pro tento účel zřídil nový kontrolní odbor - odbor střetu zájmů - disponující 17 zaměstnanci. Ten vedle vlastní evidenční a kontrolní činnosti bude jménem ministerstva poskytovat rovněž metodickou podporu veřejným funkcionářům, podpůrným orgánům a přestupkovým orgánům. Centrální registr oznámení nahradil dosavadních zhruba 6 500 evidenčních orgánů. Do registru svá oznámení podávají mimo jiné poslanci, senátoři, starostové a členové obecních zastupitelstev, a dále též např. vysocí státní úředníci a státní zástupci.

Metodika je k dispozici ke stažení zde.

11. 10. 2017                               Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti